Aktuality

27. januára 2021

Projekt: Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, s.r.o.

Prijímateľ: WUSAM, s.r.o., Buzulucká 3, 961 50 Zvolen, IČO: 31 630 545

Miesto realizácie: Buzulucká 2472/3, 961 50 Zvolen, parcelné číslo 1980/14

Opis projektu: Realizáciou projektu došlo u prijímateľa k podpore inteligentných inovácií vo výrobnom procese, zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvýšeniu technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby. Prostredníctvom obstaranej technológie – Horizontálny, frézovací a vyvrtávací stroj došlo u prijímateľa k zásadnej zmene celkového výrobného procesu vysokopresných aj veľkorozmerných kovových obrobkov. Nová technológia svojím vysokým inovačným potenciálom zabezpečila prijímateľovi upevnenie jeho postavenia na trhu, došlo k zvýšeniu pridanej hodnoty a produktivity v rámci hodnotového reťazca prijímateľa, zvýšeniu efektivity výrobného procesu, flexibility a k úspore fondu pracovného času, ako aj k rozvoju spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi.

Nenávratný finančný príspevok: 314 293,50 Eur

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk, www.mindop.sk.