Aktuality

27. januára 2021

Projekt: Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, a.s.

Prijímateľ: WUSAM, a.s., Buzulucká 3, 961 50 Zvolen, IČO: 31 630 545

Miesto realizácie: Buzulucká 2472/3, 961 50 Zvolen, parcelné číslo 1980/14

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvyšovanie technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby. Prostredníctvom obstarávaných technológií žiadateľ inovuje výrobný proces výroby vysokopresných obrobkov. Nová technológia svojim vysokým inovačným potenciálom zabezpečí žiadateľovi upevnenie jeho postavenia na trhu, dôjde k zvýšeniu pridanej hodnoty a produktivity v rámci hodnotového reťazca žiadateľa, zvýšeniu efektivity výrobného procesu, flexibility a k úspore fondu pracovného času, ako aj k rozvoju možnej spolupráce s domácimi alebo zahraničnými subjektmi.

Nenávratný finančný príspevok: 314 293,50 Eur

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk, www.mindop.sk.